Všeobecné podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Res Medica s.r.o.

se sídlem Vltavská 207/20, Smíchov, 150 00 Praha 5

identifikační číslo: 02816920

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, sp.zn. C 223171pro prodej zboží

(„Res Medica“)

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) Res Medica, se sídlem Vltavská 207/20, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02816920 („poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatele v oblasti posouzení zdravotní dokumentace objednatele služby.

 

 1. Objednatelem se rozumí fyzická osoba, žijící na území Evropské unie, která je léčena v některém ze zdravotních zařízení na území Evropské unie a vlastní platné doklady (občanský průkaz, cestovní pas) a zdravotní průkaz/kartu pojištěnce.

 

 1. Zdravotní dokumentací se rozumí lékařské zprávy, navržené postupy léčby, rentgenové snímky, zprávy se sonografie, veškeré druhy snímků, zprávy z laboratorních testů, jakož i veškeré související dokumenty včetně přípisu pacienta týkající se jeho osobního popisu zdravotního stavu, které jsou předmět posouzení dle smlouvy s poskytovatelem.

 

 1. Poskytovatel provozuje službu na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 

 1. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje o změně obchodních podmínek na webových stránkách www.druhynazor.cz („portál“), případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním mohli zájemci o službu bez nepřiměřených obtíží seznámit. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na portálu, není-li uvedeno jinak. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 1. SMLUVNÍ VZTAH
 1. Smlouva o posouzení zdravotní dokumentace („smlouva o posouzení“) vzniká doručením výstupu zdravotní dokumentace pro její posouzení poskytovateli nebo úhradou sjednané ceny na účet poskytovatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.
 2. Předmětem smlouvy je zajištění odborného lékařského názoru, který poskytovatel nabízí objednateli na základě jím doložené zdravotní dokumentace, zejména názoru na zvolený léčebný postup, resp. názoru na posouzení zdravotní stavu ošetřujícím lékařem.
 3. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovali cenu služby dle platného ceníku uvedeného na www. druhý názor.cz.
 4. Objednatel uzavřením smlouvy vyslovuje svůj souhlas s poskytnutím své zdravotní dokumentace a s nakládáním s osobními údaji dle platných zákonů, přičemž svůj souhlas poskytne v rámci objednání služby prostřednictvím webového rozhraní (zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů, které je součásti objednávky).
 5. Poskytovatel služby se zavazuje, že doručené dokumenty budou dle platných zákonů využity výhradně k účelům dané služby – možnosti posouzení zdravotního stavu či postupu léčby dle zaslané dokumentace.

 

 1. PROVÁDĚNÍ ÚHRAD
 1. Po odeslání objednávky má objednatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení poskytovateli. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GoPay s.r.o.

 

 

 1. DODÁNÍ SLUŽBY
 1. Dodání plnění služby proběhne emailem na adresu objednatele, kterou bude adresa uvedená v objednávce služby. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nemá možnost ověřit úroveň zabezpečení neoprávněného přístupu k obsahu poslané zprávy na straně adresáta.
 2. Poskytovatel provede službu po obdržení příslušné dokumentace v úplné podobě a platby do 21 dnů, není -li písemně prostřednictvím elektronické pošty/webového rozhraní dojednáno jinak. Podmínkou pro započetí lhůty k plnění je obdržení dokumentace v dostatečném rozsahu pro poskytnutí služby a obdržení ceny na účet poskytovatele. Nebude -li dokumentace zaslána v rozsahu dostačující pro poskytnutí služby, bude vrácena již uhrazená cena a smlouva zaniká pro nemožnost plnění.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebude uvedený termín plnění (21 dní) dodržen. Odstoupení provede elektronickou formou na elektronickou adresu poskytovatele s uvedením jména, adresy, kontaktního emailu objednatele, důvodu odstoupení, data objednávky, ev. čísla objednávky, data úhrady za službu a čísla účtu, kam požaduje navrácení uhrazené ceny. Vrácením ceny zanikají veškeré vzájemné nároky stran smlouvy.
 2. Objednatel je oprávněn žádat v rámci ceny jedno doplňující vysvětlení k poskytnutému plnění. Objednatel bere na vědomí, že obsahem posouzení je vyjádření odborného názoru, jehož obsah nepodléhá reklamaci z důvodu interpretačních či jiných výkladových nejasností.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Objednatel uzavřením smlouvy o posouzení potvrzuje, že je oprávněn nakládat se zdravotní dokumentací.
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovateli předávány v rámci zdravotní dokumentace a dále jsou součástí objednávky.
 3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatele, který vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných zájemců o službu, kteří uzavřou smlouvu.
 4. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 5. Objednatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní osobních údajů, včetně ceny služby a předmětu plnění zpracovatelům plateb, a dále dodavateli poštovních nebo doručovatelských služeb.
 6. Objednatel je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní osobní údaje za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem splnění smlouvy. V případě, že by objednatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla poskytovatel nebo na emailovou adresu info@druhy-nazor.cz.
 7. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o posouzení a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 8. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 9. Zpracováním osobních údajů může poskytovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, poskytne poskytovatel na základě žádosti objednatele.
 10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 11. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
 12. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Objednatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 13. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovat povinen tuto informaci předat. Objednatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 14. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu objednatele uvedenou v objednávce nebo registračním formuláři a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na tuto adresu. Souhlas objednatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Objednatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na emailové adrese info@druhy-nazor.cz.

 

 1. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

 

 1. Předmětem posouzení je výlučně tzv. druhý názor na zdravotní dokumentaci. Na základě uvedené služby, která je předmětem smlouvy o posouzení, poskytovatel nenese odpovědnost za správnost léčby, stanovení diagnózy ani za zvolený léčebný postup či medikaci. Předmětem posouzení jsou pouze informace sdělené objednatelem, za jejich správnost, úplnost a aktuálnost nepřebírá poskytovatel odpovědnost.
 2. Objednatel bere na vědomí, že výsledek posouzení poskytovatele je informace, se kterou poskytovatel není v dalším rozsahu oprávněn jakkoliv pracovat a je výlučně na objednateli, jak s výsledným posouzením dle této služby bude dále nakládat. Poskytovatel neodpovídá za případné zhoršení zdravotního stavu, či další vývoj léčby, jakož ani za nesprávnou intepretaci či porozumění výsledku posouzení.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Smluvní vztah mezi poskytovatele a objednatelem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními
 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

 

1.12.2019